Kursy Zawodowe - Szkolenia i Uprawnienia SEP

SEP - elektryk z uprawnieniami sep do 1kv

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Od czego zależeć może skala obrażeń w przypadku porażenia przez prąd?

 • grubość naskórka,
 • wilgotność powietrza,
 • obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe.
odpowiedź

Do pośredniego działania prądu na organizm człowieka zalicza się:

 • zagrożenie pożarowe,
 • uraz mechaniczny spowodowany utratą równowagi na skutek porażenia i upadkiem z wysokości,
 • porażenie / przepływ prądu przez ciało ludzkie.
odpowiedź

Jakie zagrożenie wiąże się z elektrycznością statyczną?

 • może doprowadzić do przeskoku iskry, co wiąże się z zagrożeniem wybuchem,
 • może doprowadzić do zapłonu materiałów nieprzewodzących,
 • z elektrycznością statyczną nie wiążą się niemal żadne zagrożenia.
odpowiedź

Jakim kolorem oznaczona jest izolacja przewodu ochronnego PE?

 • żółto-zielony,
 • niebieski,
 • czarny lun brązowy.
odpowiedź

Kiedy należy wycofać urządzenie elektryczne z eksploatacji?

 • po zaprzestaniu produkcji,
 • po uszkodzeniu tabliczki znamionowej,
 • po stwierdzeniu pogorszenia stanu technicznego oraz uszkodzeniu, które zagraża bezpieczeństwu obsługi.
odpowiedź

Którą klasę ochronności prezentuje widoczny obok piktogram?

 • klasę I,
 • klasę II,
 • żadną z powyższych.
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W jaki sposób realizuje się ochronę przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową) jeżeli chodzi o techniczne środki ochrony przeciwporażeniowej?

 • przez odpowiednio dobrana wkładkę bezpiecznikową,
 • przez stosowanie separacji elektrycznej.
 • przez stosowanie izolacji roboczej.
odpowiedź

Czym między innymi charakteryzuje się układ sieciowy TN-C?

 • zacisk ochronny PE połączony jest z ziemią,
 • funkcję przewodów ochronnych i neutralnych pełni jeden przewód ochronno-neutralny (PEN),
 • punkt neutralny sieci jest izolowany od potencjału ziemi.
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Stopień ochrony IP20 oznacza między innymi:

 • brak ochrony przed działaniem wody,
 • ochronę całkowicie pyłoszczelną,
 • brak ochrony ludzi przed przypadkowym dotknięciem do części znajdujących się pod napięciem.
odpowiedź

Jakich środków gaśniczych należy używać do gaszenia urządzeń elektrycznych będących pod napięciem?

 • gaśnicy pianowej,
 • gaśnicy proszkowej lub śniegowej,
 • koca gaśniczego.
odpowiedź

W którym akcie prawnym znajdziemy informację na temat prac wymagających polecenia pisemnego?

 • Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
odpowiedź

Czy wykonując prace eksploatacyjne przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia konieczne jest zapewnienie polecenia pisemnego?

 • tak, zawsze,
 • nie, polecenie pisemne nie jest wtedy potrzebne,
 • F
 • tak, przy braku widoczności uziemień z miejsca wykonywania pracy.
odpowiedź

Wykonywania jakich prac zabrania się podczas wykonywania ich na polecenie pisemne?

 • demontaż obudowy i ocena stanu technicznego,
 • zewnętrzna ocena stanu urządzenia bez demontażu osłon,
 • pomiary elektryczne.
odpowiedź

Z jakiego dokumentu wynikają szczegółowe czasookresy wykonywania prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych?

 • z instrukcji eksploatacji dołączonej przez producenta.
 • z Rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu,
 • z Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
odpowiedź

W jakich warunkach środowiskowych powinny być wykonywane pomiary?

 • w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń lub instalacji.
 • w warunkach skrajnie niekorzystnych (wilgotność, temperatura).
 • zależy to od rodzaju urządzenia lub instalacji.
odpowiedź

Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony protokół z prac kontrolno-pomiarowych?

 • numer i data sporządzenia protokołu, wynik pomiarów, wnioski i zalecenia, spis użytych przyrządów, informacje o uprawnieniach osoby wykonującej pomiary,
 • wystarczający jest wynik pomiarów wraz z konstruktywnymi wnioskami i zaleceniami
 • wystarczający jest wynik pomiarów i czytelny podpis wykonującego
odpowiedź

Co to jest kocioł energetyczny?

 • przetwornik energii,
 • izolator energii,
 • kondensator energii.
odpowiedź

Co to jest teren ruchu energetycznego?

 • wydzielony teren, w którym zainstalowano urządzenia energetyczne, dostępny tylko dla pracowników danej firmy,
 • wydzielony teren, w którym zainstalowano urządzenia energetyczne, dostępny tylko dla osób uprawnionych,
 • wydzielony teren, w którym zainstalowano urządzenia energetyczne, dostępny tylko dla osób upoważnionych.
odpowiedź

W jakiej jednostce nie można wyrazić ciepła?

 • kJ,
 • m3/s,
 • BTU.
odpowiedź

W przypadku stref zagrożenia wybuchem strefa 0 oznacza:

 • sporadyczne występowanie atmosfery wybuchowej w postaci mieszaniny substancji palnej w postaci par, mgieł lub gazów z powietrzem,
 • ciągłe występowanie lub występowanie w długich okresach czasu atmosfery wybuchowej w postaci mieszaniny substancji palnej w postaci par, mgieł i gazów z powietrzem,
 • brak występowania atmosfery wybuchowej w postaci palnych pyłów w normalnych warunkach – jeżeli się pojawiają to rzadko i na krótki okres czasu.
odpowiedź

Które z poniższych materiałów nie doprowadzą do powstania atmosfery zagrożonej wybuchem?

 • pył mąki,
 • zboża,
 • piasek.
odpowiedź

Który związek łączy się z hemoglobiną i może być przyczyną śmiertelnego zatrucia w źle wentylowanych mieszkaniach wyposażonych np. w piecyki gazowe?

 • CO2,
 • CO
 • CH4.
odpowiedź

Wentylacja grawitacyjna to rodzaj:

 • wentylacji naturalnej,
 • wentylacji mechanicznej,
 • wentylacji hybrydowej.
odpowiedź

Jaka procentowa wartość tlenu w powietrzu, którym oddychamy uznawana jest za wartość przy której może dojść do utraty życia?

 • 12%
 • 16%
 • 21%
odpowiedź

Co w Prawie Energetycznym oznacza określenie „odbiorca"?

 • każdego, kto pobiera lub otrzymuje energię bez umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • każdego, kto pobiera lub otrzymuje energie na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • każdego, kto pobiera energię na podstawie umowy z Urzędem Regulacji Energetyki.
odpowiedź

Przed podjęciem pracy w przestrzeni zamkniętej należy:

 • zbadać atmosferę wewnątrz, omówić sposób wykonywania pracy i postępowanie na wypadek awarii,
 • włączyć światło w pomieszczeniu,
 • zgłosić się do służb bhp.
odpowiedź

Literowe oznaczenie na gaśnicach (A, B, C, D, F) wskazują na:

 • informację o cechach środka gaśniczego,
 • skrót nazwy środka gaśniczego wewnątrz gaśnicy,
 • oznaczenie do gaszenia jakich pożarów służy gaśnica.
odpowiedź

W którym akcie prawnym znajdziemy informację na temat prac wymagających polecenia pisemnego?

 • Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
odpowiedź

Czy prace z zakresu zewnętrznej konserwacji śmigieł wirnika eksploatowanej turbiny wiatrowej wymagają polecenia pisemnego?

 • tak, wymagają,
 • nie, nie wymagają,
 • nie jest to określone w przepisach.
odpowiedź

Jakie są wymagania po zakończeniu prac przy urządzeniach energetycznych na polecenie pisemne?

 • kierujący zespołem zgłasza zakończenie prac dopuszczającemu, dopuszczający sprawdza ich wykonanie i czy ze strefy pracy usunięto sprzęt, narzędzia, zbędne materiały oraz opuszczenie strefy pracy przez zespół,
 • kierujący zespołem zgłasza telefonicznie zakończenie prac dopuszczającemu i wraz z zespołem opuszcza strefę pracy,
 • kierujący zespołem po usunięciu ze strefy pracy sprzętu, narzędzi i materiałów opuszcza je wraz z zespołem.
odpowiedź

Czy przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne jedna osoba może pełnić zarówno funkcję poleceniodawcy i kierującego zespołem?

 • tak, może zawsze pełnić jednocześnie dwie powyższe funkcje,
 • tak, może, ale tylko wtedy kiedy uzyska upoważnienie pisemne od pracodawcy,
 • nie, nie można łączyć funkcji poleceniodawcy i osoby kierującej zespołem.
odpowiedź

Z jakiego dokumentu wynikają szczegółowe czasookresy wykonywania prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych?

 • z instrukcji eksploatacji dołączonej przez producenta,
 • z Rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu,
 • z Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
odpowiedź

W jakich warunkach środowiskowych powinny być wykonywane pomiary?

 • w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń lub instalacji,
 • w warunkach skrajnie niekorzystnych (wilgotność, temperatura),
 • zależy to od rodzaju urządzenia lub instalacji.
odpowiedź

Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony protokół z prac kontrolno-pomiarowych?

 • numer i data sporządzenia protokołu, wynik pomiarów, wnioski i zalecenia, spis użytych przyrządów, informacje o uprawnieniach osoby wykonującej pomiary,
 • wystarczający jest wynik pomiarów wraz z konstruktywnymi wnioskami i zaleceniami,
 • wystarczający jest wynik pomiarów i czytelny podpis wykonującego.
odpowiedź

W jaki sposób metan stanowi zagrożenie dla ludzi?

 • może dojść do wybuchu metanu,
 • może dojść do zapłonu metanu,
 • może dojść do powstania atmosfery beztlenowej,
 • każda z powyższych odpowiedzi jest prawidłowa.
odpowiedź

Podaj skrót nazwy substancji nawaniającej np. gaz ziemny:

 • TNC,
 • TNT,
 • THT.
odpowiedź

W jaki sposób dzielimy gazociągi pod względem maksymalnego ciśnienia roboczego?

 • niskiego ciśnienia i wysokiego ciśnienia,
 • niskiego ciśnienia, średniego ciśnienia, podwyższonego średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia,
 • niskiego ciśnienia, średniego ciśnienia i wysokiego ciśnienia.
odpowiedź

Czy tlenek węgla jest gazem trującym?

 • tak w każdych warunkach,
 • tak, ale tylko w szczególnym zakresie stężenia,
 • nie jest trujący w żadnym przypadku.
odpowiedź

Czujkę tlenku węgla lepiej jest umieścić:

 • w górnej partii pomieszczenia, w którym występuje potencjalne zagrożenie,
 • na podłodze pomieszczenia, w którym występuje potencjalne zagrożenie,
 • nie ma to znaczenia.
odpowiedź

Czy osoba wykonująca pracę w przestrzeni zamkniętej może wykonywać te czynności samodzielnie?

 • tak, jeżeli uzyskała adekwatne pozwolenia,
 • nie, musi mieć zapewnioną osobę do asekuracji,
 • tak, tego typu prace możemy zawsze wykonywać samodzielnie.
odpowiedź

Z jakich materiałów wykonujemy narzędzia nieiskrzące?

 • ze stali,
 • ze stopów brązu,
 • z aluminium.
odpowiedź

W przypadku stref zagrożenia wybuchem strefa 20 oznacza:

 • sporadyczne występowanie atmosfery wybuchowej w postaci mieszaniny substancji palnej w postaci par, mgieł lub gazów z powietrzem,
 • ciągłe występowanie lub występowanie w długich okresach czasu atmosfery wybuchowej w postaci obłoku palnego pyłu,
 • brak występowania atmosfery wybuchowej w normalnych warunkach – jeżeli się pojawiają to rzadko i na krótki okres czasu.
odpowiedź

Podaj najniższą wartość zawartości tlenu w powietrzu, która może wywołać utratę przytomności:

 • 32%,
 • 21%,
 • 16%.
odpowiedź

Podaj główne składniki gazu LPG

 • metan, etan,
 • propan, butan,
 • tlenek węgla, tlenek siarki.
odpowiedź

Jak długo powinna trwać ocena oddychania u osoby nieprzytomnej?

 • około 5 sekund,
 • około 10 sekund,
 • około 15 sekund.
odpowiedź

W którym akcie prawnym znajdziemy informację na temat prac wymagających polecenia pisemnego?

 • Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
odpowiedź

Jakie prace w gazownictwie wykonuje się na polecenie pisemne?

 • przy regulacji parametrów urządzeń gazowych,
 • gazoniebezpieczne i niebezpieczne,
 • ratowanie życia i zdrowia ludzkiego.
odpowiedź

Jakie prace gazoniebezpieczne nie wymagają polecenia pisemnego lub ustnego?

 • roboty spawalnicze na sieci,
 • roboty na czynnym gazociągu niskiego ciśnienia,
 • roboty przy pracach eksploatacyjnych objętych instrukcjami eksploatacyjnymi.
odpowiedź

Czy prace z zakresu konserwacji, remontów i kontrolno-pomiarowego, wykonywane przy gazociągach lub innych urządzeniach gazowniczych wymagają uzyskania polecenia pisemnego?

 • tak, wymagają,
 • nie, nie wymagają,
 • nie jest to określone w przepisach.
odpowiedź

Z jakiego dokumentu wynikają szczegółowe czasookresy wykonywania prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych?

 • z instrukcji eksploatacji dołączonej przez producenta,
 • z Rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu,
 • z Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
odpowiedź

W jakich warunkach środowiskowych powinny być wykonywane pomiary?

 • w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń lub instalacji,
 • w warunkach skrajnie niekorzystnych (wilgotność, temperatura),
 • zależy to od rodzaju urządzenia lub instalacji.
odpowiedź

Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony protokół z prac kontrolno-pomiarowych?

 • numer i data sporządzenia protokołu, wynik pomiarów, wnioski i zalecenia, spis użytych przyrządów, informacje o uprawnieniach osoby wykonującej pomiary,
 • wystarczający jest wynik pomiarów wraz z konstruktywnymi wnioskami i zaleceniami,
 • wystarczający jest wynik pomiarów i czytelny podpis wykonującego.
odpowiedź

Jak się zapisać na kurs?

Telefonicznie

 1. Wejdź do działu Kontakt
 2. Znajdź numer telefonu: 601 900 900
 3. Zadzwoń i umów się na wybrany kurs

Przejdź do działu kontakt

Przez terminarz szkoleń

 1. Wejdź do działu Terminy szkoleń
 2. Wybierz interesujący Cię kurs na liście szkoleń
 3. Kliknij button "Zapisz się"
 4. Wybierz termin kursu i zakres szkolenia
 5. Wypełnij formularz osobowy
 6. Kliknij button "Wyślij"

Przejdź do terminów szkoleń

Przez kursy online

 1. Wejdź do działu Kursy online
 2. Wybierz kurs z listy
 3. Kliknij button "Dodaj do koszyka"
 4. Wypełnij formularz
 5. Kliknij button "Zamawiam i płacę"
 6. Dokonaj płatności online

Przejdź do kursów online

 

 

 

 

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
490 zł
440
ZAPISZ SIĘ