Kursy Zawodowe - Szkolenia i Uprawnienia SEP

Żurawie przewoźne i przenośne HDS

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy

 • określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać

 • naprawiający lub modernizujący,który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

 • całkowita, częściowa,ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

 • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalającą na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

 • wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwową Inspekcje Pracy
odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie,w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służba BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 • instrukcje eksploatacji urządzenia
 • decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • deklaracje zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

Jednostka dozoru technicznego jest

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie maja określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe,przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

 • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedz jest niepoprawna
odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na eksploatacje
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne
odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze wwiezienia
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja,która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługującemu nie wolno

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

Formami dozoru technicznego są

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

 • maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalna masa podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

Masa netto 1000 l wody wynosi ok

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
odpowiedź

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg
odpowiedź

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg
odpowiedź

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

Do parametrów żurawia zaliczamy

 • udźwig nominalny
 • wysokość podnoszenia
 • prędkość ruchów roboczych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed

 • nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • skutkami nagłego wyłączenia pompy hydraulicznej
 • dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
odpowiedź

Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

 • zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
 • zawór powrotny
 • zawór upustowy
 • zawór bezpieczeństwa
odpowiedź

Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

 • rozkładania podpór
 • mechanizmu podnoszenia
 • mechanizmu zmiany wysięgu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest

 • silnik hydrauliczny
 • pompa hydrauliczna
 • kompresor
 • sprężarka
odpowiedź

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie

 • utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
 • utrzymanie siłownika w stałej pozycji
 • zabezpieczanie układu podnoszenia przed opadaniem
 • zasilać układ hydrauliczny
odpowiedź

Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to

 • zawór przelewowy, zawory zwrotno-dławiące
 • pompa,rozdzielacz, siłownik teleskopowania
 • silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
 • rozdzielacz,zawory kulowe, odboje
odpowiedź

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

 • układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
 • przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
 • przed utrata stateczności
 • przed niekontrolowanym ruchem żurawia
odpowiedź

Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych

 • zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
 • zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
 • zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • zamykają dostęp do kabiny obsługującego żurawia samojezdnego
odpowiedź

Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane)

 • są elementami roboczymi, służącymi do ograniczania niebezpiecznych ruchów roboczych żurawia
 • są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie ciśnienia w danym układzie hydraulicznym podczas przeciążenia żurawia
 • są elementami roboczymi, których zadaniem jest blokować pozycje żurawia podczas przestojów żurawia z zawieszonym ładunkiem
 • są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest odciąć niekontrolowany wypływ oleju z siłowników, podczas uszkodzenia(rozszczelnienia) elastycznych przewodów doprowadzajacych olej do siłowników
odpowiedź

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

 • dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
 • zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
 • kierowania przepływem czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest

 • siłownik mechanizmu podnoszenia
 • silnik hydrauliczny
 • siłownik mechanizmu teleskopowania
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

 • zamek hydrauliczny
 • zawór dławiący
 • rozdzielacz hydrauliczny
 • zawór przelewowy
odpowiedź

Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób

 • pośredni
 • bezpośredni
 • mieszany
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia

 • utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
 • jest elementem ograniczającym udźwig
 • zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
 • ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia węża hydraulicznego
odpowiedź

Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?

 • zawór dławiący
 • zamek hydrauliczny
 • zawór przelewowy
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go

 • z powrotem do zbiornika oleju
 • na zewnątrz żurawia (jest to sytuacja awaryjna)
 • do innej sekcji rozdzielacza
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?

 • na siłownikach
 • w pulpicie sterującym
 • przy pompie
 • na wężach elastycznych
odpowiedź

Łącznik bezpieczeństwa STOP jest

 • zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
 • umieszczony blisko stanowiska obsługującego
 • koloru czerwonego
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?

 • przy lewej podporze tylnej
 • za kabina obsługującego
 • w kabinie kierowcy
 • na stanowisku sterowania
odpowiedź

W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi

 • silnik obrotu, hamulec obrotu, zawór zwrotno dławiący,rozdzielacz sterujący mechanizmem obrotu
 • wysięgnik, hamulec, koło linowe, lina
 • silnik obrotu, zawór bezpieczeństwa , siłownik teleskopowania
 • hamulec, rozdzielacz kierunkowy, kryza, przewody hydrauliczne
odpowiedź

Moment wywracający żurawia wzrasta

 • wraz ze wzrostem masy przeciwwagi
 • wraz z długością wysięgnika
 • gdy masa ładunku maleje
 • przy słabym wietrze
odpowiedź

W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego

 • żuraw może utracić stateczność
 • wzrasta wartość udźwigu żurawia
 • żuraw zachowuje stateczność
 • nastąpi obrót wysięgnika żurawia
odpowiedź

Wysięg żurawia przeładunkowego

 • jest stały
 • zależy od rozstawienia podpór
 • maleje wraz ze wzrostem masy ładunku
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego

 • zwiększają jego stateczność
 • znacznie zwiększają wysokość podnoszenia
 • uniemożliwiają prace w pobliżu wykopów
 • zmniejszają stateczność
odpowiedź

Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a

 • podpora żurawia
 • zewnętrznym obrysem pojazdu
 • osia obrotu kolumny żurawia
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

 • Wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
 • Wysięg i wysięgnik określają to samo
 • Wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
 • Wysięgnik jest blachownicowy a wysięg kratownicowy
odpowiedź

Zwieszenie wysięgu może być realizowane przez

 • mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
 • mechanizm obrotu
 • mechanizm teleskopowania
 • odpowiedzi a i c są prawidłowe
odpowiedź

Wysięgnik teleskopowy żurawia

 • posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
 • składa się z kilku członów
 • umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
 • odpowiedz a i b jestprawidłowa
odpowiedź

Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność

 • masy podnoszonego ładunku i prędkości wiatru
 • masy podnoszonego ładunku, wysięgu i wysokości podnoszenia
 • wysokości podnoszenia ładunku i wysięgu
 • wysięgu i prędkości wiatru
odpowiedź

Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego

 • zwiększa udźwig żurawia
 • umożliwią prace przy silnym wietrze
 • zwiększa wysięg żurawia
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ

 • rodzaj i pochylenie podłoża
 • sposób rozstawienia podpór
 • ciężar ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku

 • przekroczenia dopuszczalnego udźwigu dla danego wysięgu
 • zmniejszenie wysięgu poza wysięg dopuszczalny dla danego udźwigu
 • przekroczenie dopuszczalnego kata obrotu żurawia
 • przekroczenia dopuszczalnego kata pochylenia wysięgnika
odpowiedź

Przedstawiony rysunek pokazuje

 • stan poziomu paliwa w zbiorniku
 • prędkość obrotowa silnika
 • wskazania ogranicznika obciążenia
 • wielkość podnoszonego ciężaru
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony rysunek określa wskazania dla

 • wysięgnika żurawia z ręcznym układem teleskopowania
 • wysokości podnoszenia
 • wartości osiągniętego wysięgu
 • Odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony rysunek określa wskazania

 • określające długość wysięgnika
 • wartość osiągniętego wysięgu
 • minimalnej odległości wysięgnika od linii elektroenergetycznych
 • wartości wysunięcia podpór
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o

 • 2 pozycji wychylenia dźwigni sterującej z 4 stopniowej skali,
 • ilość pasm lin zblocza hakowego
 • średniej prędkości wiatru
 • aktualnej prędkości wiatru
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

 • zewnętrznej temperatury powietrza
 • wartości obciążenia przeciwwagi żurawia
 • wartość maksymalnego udźwigu
 • temperatury oleju hydraulicznego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje

 • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika
 • załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
 • załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "prawo"
 • załączenie mechanizmu podnoszenia haka
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje

 • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 • załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
 • załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "prawo"
 • załączenie mechanizmu opuszczenia wysięgnika głównego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje

 • załączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"
 • załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "w prawo"
 • zamkniecie chwytaka
 • załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu obrotu
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 • załączenie mechanizmu opuszczania podpór
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu teleskopowania
 • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
 • załączenie mechanizmu opuszczania podpór
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o

 • aktualnym wypoziomowaniu żurawia
 • dokładności odkładania ładunku
 • stopniu wychylenia dźwigni sterujących
 • stopniu wychylenia dźwigni sterującej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Praca żurawiem przenośnym z pęknięta podpora jest

 • zabroniona, w przypadku wykrycia pęknięcia należy niezwłocznie przerwać pracę
 • dozwolona, do momentu przyjazdu konserwatora i stwierdzeniu pęknięcia
 • dozwolona dla pęknięć nie dłuższych niż 3 mm
 • można pracować z jedna pęknięta podpora
odpowiedź

Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?

 • ilość wysuniętych sekcji wysięgnika, ciężar przeciwwagi,prędkość wiatru,
 • ciśnienie w układzie hydraulicznym, ciśnienie w oponach
 • ilość paliwa w zbiorniku,ilość oleju w układzie hydraulicznym
 • kat wychylenia oraz długość wysięgnika, ciężar ładunku, rozstawienie podpór
odpowiedź

Blokada transportowa podpór żurawi służy do

 • zabezpieczenia przed nadmiernym rozłożeniem się podpór
 • zabezpieczenia przed jazda z niezłożonymi elementami żurawia
 • Zabezpieczenia przed wysunięciem podpór podczas jazdy żurawiem
 • zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem
odpowiedź

Sterowanie bezpośrednie to

 • sterowanie w którym obsługujący widzi bezpośrednio całą drogę przenoszonego ładunku
 • sterowanie które odbywa się za pomocą przycisków
 • gdy żuraw jest sterowany zdalnie(bezprzewodowo)
 • sterowanie gdzie obsługujący steruje dźwigniami połączonymi mechanicznie bezpośrednio z rozdzielaczem
odpowiedź

Sterowanie pośrednie to

 • sterowanie gdy obsługujący nie widzi podnoszonego ładunku i korzysta z współpracy sygnalisty
 • sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni połączonych mechanicznie za pośrednictwem cięgien z rozdzielaczem
 • sterowanie z kabiny żurawia
 • sterowanie w którym obsługujący steruje joystickami lub przyciskami oddziałowującymi na rozdzielacz za pośrednictwem elektrycznego lub hydraulicznego obwodu sterowania
odpowiedź

Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza

 • wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie i równomiernie
 • wysięgnik teleskopowany jest przy pomocy dodatkowej pompy hydraulicznej zsynchronizowanej z pompa główna
 • elementy teleskopu wysuwają się kolejno i pojedynczo
 • odpowiedz a ib jest prawidłowa
odpowiedź

Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza

 • wysuw poszczególnych sekcji sterowany jest przez obsługującego
 • żuraw może pracować na różnym poziomie wysunięcia poszczególnych sekcji
 • wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to

 • ogranicznik udźwigu, łącznik krańcowy wysokości podnoszenia, zabezpieczenie nakrętki haka
 • zamki hydrauliczne, łączniki krańcowe mechanizmu podnoszenia
 • zapadka haka, zabezpieczenie nakrętki haka przed odkręceniem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Graniczne parametry zużycia haka określa

 • konserwator
 • eksploatujący
 • obsługujący
 • producent żurawia
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi

 • 5%
 • 3%
 • 10%
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi

 • 2%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
odpowiedź

Stan techniczny haka określa się na podstawie

 • daty produkcji
 • ilość karbów
 • oględzin i pomiarów
 • ilości przepracowanych cykli
odpowiedź

W celu regeneracji haka możemy

 • spawać pęknięte fragmenty
 • napawać drobne ubytki
 • podgrzewać i prostować,
 • zeszlifować łagodne zadziory
odpowiedź

Karta haka jest to

 • dokument potwierdzający zgodność ze wzorcem
 • dokument wypełniany przez Inspektora UDT
 • dokument kontroli zużycia haka
 • dokument wypełniany przez producenta
odpowiedź

Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to

 • dodatkowy wysięgnik zwiększający stateczność żurawia
 • dodatkowy wysięgnik służący do stabilizacji ładunków o dużych gabarytach
 • element konstrukcji służący do zwiększenia rozpiętości podpór
 • dodatkowy element wysięgnika montowany mechanicznie w celu zwiększenia długości wysięgnika
odpowiedź

Podpora żurawia to

 • konstrukcja służąca do podniesienia pojazdu podczas poziomowania
 • element służący do podparcia wysięgnika żurawia
 • element umożliwiający prace żurawia na grząskim gruncie
 • konstrukcja pomocnicza, połączona z podstawa żurawia lub pojazdem, która zapewnia jego stateczność
odpowiedź

Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed

 • przeciążeniem konstrukcji
 • rozkołysaniem ładunku
 • ryzykiem utraty stateczności
 • niebezpiecznym ruchem ładunku
odpowiedź

Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny

 • powracać do pozycji wyjściowej tylko po przesterowaniu przez obsługującego
 • samoczynnie powrócić do pozycji wyjściowej
 • pozostać w pozycji zasterowanej
 • umożliwić dokończenie zasterowanego ruchu
odpowiedź

Kryteria zużycia lin to miedzy innymi

 • zmniejszenie średnicy zewnętrznej
 • korozja
 • ilość pękniętych drutów
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane

 • uszkodzeniem rdzenia liny
 • wytarciem powierzchni zewnętrznej
 • wyciśnięciem splotki
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu

 • kołowym
 • gąsienicowym
 • samochodowym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z

 • 2 sekcji
 • 3 sekcji
 • 4 sekcji
 • 5 sekcji
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Elementy budowy haka to

 • chwytnia oraz pazur
 • podstawa oraz ucho
 • pręt oraz ucho
 • trzon oraz gardziel
odpowiedź

Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która

 • posiada uprawnienia do obsługi podestów ruchomych
 • posiada uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych
 • posiada uprawnienia do obsługi wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
 • posiada uprawnienia do obsługi dźwigów osobowych
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia

 • E, F
 • A, D
 • C, B
 • F, D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia

 • F, D, B
 • A, B, C
 • E, C, B
 • wszystkie ruchy wysięgnika
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest

 • dozwolone w ramach niewielkiej korekty pochylenia podwozia
 • bezwzględnie zabronione
 • zabronione ale tylko dla podpór"wychylnych"
 • zawsze dozwolone ponieważ podpory posiadają zamki hydrauliczne
odpowiedź

W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych

 • wyłącznie poprzez zawór przelewowy
 • wyłącznie poprzez system elektroniczny
 • wyłącznie poprzez blokowanie dźwigni sterujących
 • zgodnie z instrukcja producenta żurawia
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy

 • 100% udźwigu przy danych parametrach pracy
 • 90% udźwigu przy danych parametrach pracy
 • 80% udźwigu przy danych parametrach pracy
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona

 • wynosi 14,8 m/s
 • wynosi 12,5 m/s
 • określa to instrukcja eksploatacji
 • prędkość wiatru nie wpływa na prace żurawia przeładunkowego
odpowiedź

Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać

 • wartości 3°
 • wartości 3 %
 • wartości określonej w instrukcji obsługi
 • brak jednoznacznych wytycznych
odpowiedź

Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien

 • zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować żuraw
 • sprawdzić nośność podłoża
 • sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od

 • głębokości wykopu
 • siły wiatru
 • odpowiedniej widoczności
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek

 • zapoznać się z wielkoscia podejmowanych mas ładunków
 • sprawdzic, czy wykorzystywany osprzet dodatkowy jest odpowiedni do przenoszonych ładunków
 • sprawdzic uprawnienia kierowcy dostarczajacego ładunki
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 • dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
 • wykonuje próby z przeciążeniem
 • w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 • sprawdza stan wyposażenia żurawia
 • dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego żurawia
 • wykonuje próby ruchowe bez obciążenia iż obciążeniem
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący

 • sprawdza poziom oleju hydraulicznego
 • sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
 • sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać

 • wyciekiem zewnętrznym
 • niekontrolowanym opadaniem ładunku
 • brak jednoznacznych kryteriów szczelności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza

 • zawsze przed rozpoczęciem pracy
 • 1 raz w miesiącu
 • zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy

 • zawsze z obciążeniem 1000kg
 • na wysięgu nie mniejszym niż 3 m
 • ciężar ładunku oraz jego odległość ustalamy w oparciu o diagram udźwigu
 • na wysokości min 4 m
odpowiedź

Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest

 • dozwolone o ile taka sytuacje przewidział producent urządzenia
 • zabronione
 • jest dozwolone ale z ładunkiem nieprzekraczającym 50%udźwigu nominalnego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia

 • jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy podnoszonego ładunku
 • jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu żurawia
 • jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i ładunku od krawędzi wywrotu
 • jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy pojazdu i żurawia
odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić

 • bez obciążenia
 • z przeciążeniem 125%
 • z obciążeniem nominalnym
 • z przeciążeniem 110%
odpowiedź

Do parametrów żurawia zaliczamy

 • udźwig nominalny
 • wysokość podnoszenia
 • prędkość ruchów roboczych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek

 • sprawdzić stan oleju w silniku
 • sprawdzić temperaturę rozdzielaczy
 • zakonserwować żuraw
 • wyjąc kluczyk i zabezpieczyć przed jego eksploatacja przez osoby postronne
odpowiedź

Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować

 • uwolnienie sia ładunku z zawiesi
 • utratę stateczności, ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siła boczna rozkołysanego ładunku
 • uszkodzenie wysięgnika
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się

 • z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/2 wysokości podnoszenia
 • z włączonym silnikiem bez ładunku
 • wychylając i przytrzymując dźwignie danego mechanizmu aż do momentu uzyskania przez element wykonawczy położenia skrajnego
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

 • wytwórca urządzenia
 • konserwator
 • obsługujący
 • brak jednoznacznych wytycznych
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg

 • 8 m
 • 9 m
 • 7 m
 • 11 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg

 • 8,5 m
 • 9,5 m
 • 10 m
 • 7 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?

 • nie, bo wiąże się to z przeciążaniem urządzenia
 • tak, ale tylko w obecności inspektora BHP
 • tak, zgodnie z instrukcja eksploatacji
 • tak, ale tylko w obecności przełożonego
odpowiedź

Praca żurawia bez podpór

 • jest zabroniona w każdym wypadku
 • jest dopuszczalna o ile producent przewidział taka sytuacje
 • jest uzależniona od stopnia załadowania skrzyni ładunkowej
 • odpowiedz b ic jest prawidłowa
odpowiedź

Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest

 • dopuszczalna, pod warunkiem opadów nie ograniczających widoczność
 • niedopuszczalna
 • dopuszczalna, pod warunkiem pisemnej zgody udzielonej od eksploatującego
 • dopuszczalna na wyłączna odpowiedzialność obsługującego
odpowiedź

Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować

 • jest uzależniona od masy przenoszonych ładunków
 • wynosi -15 °C
 • jest określona w parametrach technicznych pracy żurawia i jest wskazana w instrukcji eksploatacji
 • zależy od rodzaju (lepkości) oleju hydraulicznego
odpowiedź

Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem

 • wynosi 14 m/s,
 • wynosi 12,5 m/s,
 • jest określona w instrukcji eksploatacji
 • jest uzależniona jest od umiejętności obsługującego
odpowiedź

Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ

 • rodzaj zainstalowanego wysięgnika dodatkowego
 • prędkość obrotowa silnika zasilającego
 • stopień wysunięcia podpór żurawia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Układanie podkładów pod podpory żurawia

 • zwiększa bezpieczeństwo pracy żurawia
 • nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy żurawia
 • zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Podkładów pod podpory nie stosuje się

 • na miękkim podłożu
 • przy pracy żurawiem na kołach
 • na twardym podłożu
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Z uwagi na brah wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może

 • rozłożyć podpory tylko po stronie pobieranego ładunku
 • podjąć prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
 • ograniczyć masę podnoszonego ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Podpory żurawia należy rozstawiać

 • tylko wtedy, gdy żuraw będzie przenosił ładunki na maksymalnym wysięgu lub gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne
 • tylko, gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne a żuraw będzie pracował z wysięgnikiem pomocniczym (dodatkowym)
 • zgodnie z posiadanymi kompetencjami z możliwością regulacji stopnia ich wysunięcia wraz ze wzrostem lub spadkiem obciążenia wysięgnika
 • zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji żurawia bez możliwości ich regulacji w trakcie trwających prac przeładunkowych
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od

 • kata nachylenia wysięgnika żurawia
 • siły wiatru
 • warunków atmosferycznych
 • głębokości wykopu
odpowiedź

Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu

 • jest możliwe za zgoda kierownika budowy
 • jest możliwe przy słabym wietrze
 • nie wpływa na bezpieczna prace żurawia
 • jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości
odpowiedź

Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej

 • jest stała i wynosi 20 m
 • zależy od napięcia linii
 • maleje przy wysokich słupach
 • zależy od wilgotności powietrza
odpowiedź

Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • przepisów DT
 • przepisów wewnątrz zakładowych
 • odrębnych przepisów krajowych
odpowiedź

Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1hV do 15hV

 • 3m
 • 15m
 • 5m
 • 20m
odpowiedź

Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV

 • 10m
 • 15m
 • 5m
 • 30m
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

 • zawsze zabroniona
 • dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z operatorem linii przesyłowej
 • dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
 • dozwolona pod warunkiem operowaniem żurawia ze zmniejszonymi prędkościami pracy i w ograniczonym zasięgu
odpowiedź

Dopuszczalna odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się

 • od linii w poziomie do osi obrotu żurawia
 • od linii w poziomie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem
 • od linii w poziomie do kabiny obsługującego żurawia
 • od linii po skosie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem
odpowiedź

Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest

 • przemieszczanie ładunków nad pojazdami
 • przemieszczanie ładunku nad obiektami budowlanymi
 • przemieszczanie ładunków nad maszynami
 • przemieszczanie ładunków nad osobami
odpowiedź

Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest

 • dozwolone gdy masa ładunku jest większa od udźwigu nominalnego o nie więcej niż 10%
 • dozwolone gdy nie ma możliwości przeniesienia ładunku dzieląc go na mniejsze części
 • gdy czas podnoszenia jest krótszy od czasu cyklu roboczego
 • zabronione
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy

 • przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik niepowinien się składać
 • podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu zwrotnego sterowanego (zamka)
 • sprawdzamy czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem ładunku
 • obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest jednakowe
odpowiedź

Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się

 • ze masa podnoszonych ładunków nie przekracza wartości dopuszczalnych wynikających z diagramu udźwigu
 • pasy zabezpieczające ładunek na czas transportu są odczepione
 • środek transportu z którego podejmowany jest ładunek jest zabezpieczony przed przemieszczeniem
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?

 • pod uniesionym/wiszącym/podnoszonym ładunkiem
 • w kabinie obsługującego podczas procesu transportu ładunków
 • na wiszącym/ podnoszonym ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia

 • nie może przeciągać ładunków
 • nie może przeciążać żurawia
 • musi stosować się do poleceń przełożonego, z pominięciem zapisów instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest

 • zabroniona
 • dopuszczalna na odpowiedzialność obsługującego
 • dopuszczalna pod warunkiem pracy ze zmniejszonymi prędkościami
 • dopuszczalna na odpowiedzialność konserwującego
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 • dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
 • wykonuje próby z przeciążeniem
 • w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednia wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia

 • 6600 kg i 9,1 m
 • 6600 kg i 5,2 m
 • 2090 kg i 9,1 m
 • 2090 kg i 3,3 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi

 • 10 mm
 • 0,5 % długości wysięgu realizowanego hydraulicznie
 • 2 % maksymalnego wysięgu żurawia
 • 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi

 • 10 mm
 • 2,0 % danego wysięgu
 • 2 % maksymalnego wysięgu żurawia realizowanego hydraulicznie
 • 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza

 • poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
 • wielkość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
 • wartość natężenia oświetlenia zewnętrznego
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek

 • sprawdzić momenty dokręcenie śrub mocujących żurawia do ramy podwozia,
 • przesmarować zawory przelewowe
 • wykonać próby ruchowe z przeciążeniem
 • wykonać czynności określone przez producenta w instrukcji obsługi
odpowiedź

W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaka pokonuje ładunek

 • obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku z prędkością równa połowie prędkości maksymalnej danego mechanizmu
 • brak jest możliwości wykonania pracy
 • obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku przy współpracy osoby przeszkolonej zwanej sygnalista
 • do eksploatacji żurawia wyznacza się osoby posiadające udokumentowana praktykę wykonywania tego typu prac
odpowiedź

Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna

 • istnieje zakaz pracy hakiem
 • obsługujący musi posiadać dodatkowe specjalne uprawnienia UDT
 • obsługujący nie musi posiadać żadnych uprawnień, ponieważnajczęściej pracuje w lesie
 • nie są wymagane przeglądy wykonywane przez uprawnionego konserwatora ze względuna prosta konstrukcje urządzenia
odpowiedź

Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować

 • uszkodzenie haka żurawia,
 • utratę stateczności,ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siła boczna rozkołysanego ładunku
 • zerwanie liny nośnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t

 • 17m
 • 24,5 m
 • 18,6 m
 • 22m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4t

 • 17m
 • 14 m
 • 18,6 m
 • 10,2 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 13000 kg
 • maksymalny wysięg 23 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 18,5 m wynosi 2,4 t
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 17,5 t
 • maksymalny wysięg 26 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m

 • 4100 kg
 • 6900 kg
 • 3260 kg
 • 5200 kg
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 20 m

 • 5,2t
 • 2,8 t
 • 2,1 t
 • 4,1 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t

 • 17m
 • 24,5 m
 • 15 m
 • 22m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t

 • 7,0 m
 • 10,2 m
 • 8,6 m
 • 10,2 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 6200 kg
 • maksymalny wysięg 15 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 10,5 m wynosi 2,61 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalna wysokość podnoszenia 13 m
 • maksymalny wysięg 15 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6,8 m wynosi 4,3 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m

 • 4100kg
 • 6200 kg
 • 3260 kg
 • 5200 kg
 • Brak prawidłowej odpowiedzi
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13m

 • 2,1t
 • 2,8 t
 • 2,4 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg

 • 7m
 • 5,5 m
 • 4,4 m
 • 6 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg

 • 5,5 m
 • 4,5 m
 • 3,5 m
 • 6 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 620 kg
 • maksymalny wysięg 6,1 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 4,5 t
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalna wysokość podnoszenia 7 m
 • maksymalny wysięg 7 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 450 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m

 • 620 kg
 • 450 kg
 • 720 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m

 • 0,45 t
 • 0,62 t
 • 0,89 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg

 • 5,3 m
 • 4,5 m
 • 3,5 m
 • 6 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 3,98 t
 • maksymalny wysięg 11,1 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6 m to 4,5 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalna wysokość podnoszenia 11,1 m
 • maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem 2,82 t to 7,2 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 3,4 m wynosi 6390 kg
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 7,2 m

 • 5,20 t
 • 2,82 t
 • 4,32 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg

 • 7m
 • 5,5 m
 • 4,4 m
 • 6,25 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3790 kg

 • 18,5 m
 • 16 m
 • 10 m
 • 8 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig wynosi 9200kg
 • maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o ręcznym wysuwie wynosi 18,65 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6 m to 2,81 t
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • praca z wysuniętymi podporami
 • maksymalny wysięg 16 m
 • maksymalny udźwig 9,2 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,25 m

 • 6,34 t
 • 1,76 t
 • 3,80 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 17 m

 • 1350 kg
 • 1050 kg
 • 880 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig żurawia 510kg
 • maksymalny udźwig żurawia 610 kg
 • maksymalny udźwig żurawia 1000 kg
 • maksymalny udźwig żurawia 440 kg
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T

 • 7m
 • 6 m
 • 4,4 m
 • 5 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1350 kg żurawiem oznaczonym symbolem 600T

 • 2 m
 • 4 m
 • 5 m
 • 7 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawi

 • maksymalny udźwig żurawia 700t
 • maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o ręcznym wysuwie 14,35 m
 • maksymalny udźwig żurawia 700T na wysięgu 6 m wynosi 1,03 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • diagram dotyczy dwóch rodzajów żurawi
 • maksymalny wysięg wynosi 10 m
 • maksymalny udźwig żurawia żurawia 700T to 2,02 t
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T

 • 630 kg
 • 450 kg
 • 550 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 8 m żurawiem oznaczonym symbolem 600T

 • 700 kg
 • 800 kg
 • 1030 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg

 • 7m
 • 5,5 m
 • 10,3 m
 • 6,25 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg

 • 14,5 m
 • 20,7 m
 • 10 m
 • 17,9 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 2000 kg
 • maksymalny wysięg żurawia realizowany mechanicznie wynosi 14,35 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 6 mwynosi 3,81 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • praca na maksymalnym wysuwie podpór
 • maksymalny wysięg 22 m
 • maksymalny udźwig 8065 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,35 m

 • 0,995 t
 • 2,23 t
 • 1,240 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,35 m

 • 1350 kg
 • 1050 kg
 • 2350 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg

 • 7 m
 • 9,65 m
 • 10,3 m
 • 6,25 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg

 • 14,5 m
 • 20,0 m
 • 16 m
 • 17,5 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • maksymalny udźwig 21500 kg
 • maksymalny wysięg żurawia z wysięgnikiem o mechanicznym wysuwie 23,55 m
 • maksymalny udźwig na wysięgu 11,75 m to 5,22 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

 • praca na minimalnym wysuwie podpór
 • maksymalny wysięg wysięgnika z mechanicznym wysuwem 16,15 m
 • maksymalny udźwig 25,1 t
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13,9 m

 • 5,520 t
 • 3,655 t
 • 4,350 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,95 m

 • 8255 kg
 • 10050 kg
 • 10940 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Trawersa służy do

 • podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
 • podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
 • podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi

 • 20,0 t
 • 25,2 t
 • 30,0 t
 • wszystkie odpowiedzi sa niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Skrót DOR oznacza

 • dopuszczalne obciążenie robocze
 • dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
 • dozwolona obsługa ręczna
 • dokumentacja techniczno-ruchowa
odpowiedź

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić

 • tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
 • tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %
 • wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
 • tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
odpowiedź

Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa

 • Ilość wykorzystanych cięgien
 • dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
 • kat rozwarcia cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego

 • 6,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0t
 • 3,5 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego

 • 2,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0 t
 • 10,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na rysunku pokazana jest

 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (ha a) dla zawiesia dwuciegnowego

 • 100°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego

 • 120°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a ) dla zawiesia dwucięgnowego

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a ) dla zawiesia dwucięgnowego

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia

 • osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 • element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia

 • zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
 • chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • element kleszczy szynowych
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do

 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do

 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętówstalowych
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada

 • hakowy
 • obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
 • zakładowe służby BHP
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach

 • co 30 dni
 • co 2 miesiące
 • nie podlegają przeglądom okresowym
 • zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
odpowiedź

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od

 • rodzaju przenoszonego materiału
 • dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
 • warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek

 • w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
 • w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
 • dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zawiesie to

 • element umożliwiający transportowanie ładunku
 • element umieszczony pomiędzy dźwignicą a ładunkiem
 • element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zawiesia możemy podzielić

 • ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
 • ze względu na ilość cięgien nośnych
 • ze względu na rodzaj cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

DOR zawiesia pasowego można określić

 • testując wytrzymałość ciężarem próbnym
 • mierząc grubość pasa
 • sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej

 • jest zabroniona
 • jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 • jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
 • jest dopuszczalna za zgoda konserwatora
odpowiedź

Zawiesia łańcuchowe

 • mogą być zakończone wyłącznie hakiem
 • mogą mieć inne zakończenia niż hak,np. szekle
 • mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
 • nie wymagają konserwacji
odpowiedź

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść

 • 120°
 • 100°
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 • 90°
odpowiedź

Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść

 • 120°
 • 60°
 • uwzględnia się wyłącznie kat a
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy

 • Rys A, B, C
 • Rys A, B, D
 • Rys A, C, D
 • Rys A, B, C, D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 10%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to

 • rozwarcie o 5%i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
 • wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi

 • 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
 • 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
 • 10 % splotek
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 • pękniecie splotki w linie
 • miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
 • deformacja w kształcie koszyka
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego a

 • dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
 • dopuszczalne obciążenie robocze maleje
 • dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
 • kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni
odpowiedź

Katy a i þ w odniesieniu do zawiesi

 • są sobie zawsze równe
 • kat a stanowi połowę kata þ
 • kat þ stanowi połowę kata a
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy

 • stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiezie przez ostrymi krawędziami
 • nie wolno stosować zawiesi pasowych
 • należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
 • stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
odpowiedź

Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest

 • wartością zależną od udźwigu dźwignicy
 • wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
 • zależna od masy transportowanego ładunku
 • wartością stała
odpowiedź

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest

 • dopuszczalne ale w krótkim czasie
 • jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
 • zabronione
 • dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia

 • cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
 • cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
 • cechę zawiesia specjalnego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi

 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 10,0 t
 • 8,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi

 • 10,0 t
 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi

 • 8,4 t
 • 8,0 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • nie wolno podnosić
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego

 • 6t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego

 • 6t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego

 • 7t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości

  >
 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej

 • RYS. 1 i RYS. 2
 • RYS. 2 i RYS. 3
 • RYS. 3 i RYS 4
 • RYS. 4 i RYS 1
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza

 • kat rozwarcia cięgien zawiesia
 • maksymalny kat wierzchołkowy
 • wartość określająca udźwig zawiesia
 • DOR zawiesia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza

 • długość zawiesia
 • kąt odchylenia cięgien od pionu
 • zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku

 • udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
 • długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
 • zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Jak się zapisać na kurs?

Telefonicznie

 1. Wejdź do działu Kontakt
 2. Znajdź numer telefonu: 601 900 900
 3. Zadzwoń i umów się na wybrany kurs

Przejdź do działu kontakt

Przez terminarz szkoleń

 1. Wejdź do działu Terminy szkoleń
 2. Wybierz interesujący Cię kurs na liście szkoleń
 3. Kliknij button "Zapisz się"
 4. Wybierz termin kursu i zakres szkolenia
 5. Wypełnij formularz osobowy
 6. Kliknij button "Wyślij"

Przejdź do terminów szkoleń

Przez kursy online

 1. Wejdź do działu Kursy online
 2. Wybierz kurs z listy
 3. Kliknij button "Dodaj do koszyka"
 4. Wypełnij formularz
 5. Kliknij button "Zamawiam i płacę"
 6. Dokonaj płatności online

Przejdź do kursów online

 

 

 

 

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
490 zł
440
ZAPISZ SIĘ