Kursy Zawodowe - Szkolenia i Uprawnienia SEP

Egzamin G2

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Co to jest kocioł energetyczny?

 • przetwornik energii,
 • izolator energii,
 • kondensator energii.
odpowiedź

Co to jest teren ruchu energetycznego?

 • wydzielony teren, w którym zainstalowano urządzenia energetyczne, dostępny tylko dla pracowników danej firmy,
 • wydzielony teren, w którym zainstalowano urządzenia energetyczne, dostępny tylko dla osób uprawnionych,
 • wydzielony teren, w którym zainstalowano urządzenia energetyczne, dostępny tylko dla osób upoważnionych.
odpowiedź

W jakiej jednostce nie można wyrazić ciepła?

 • kJ,
 • m3/s,
 • BTU.
odpowiedź

W przypadku stref zagrożenia wybuchem strefa 0 oznacza:

 • sporadyczne występowanie atmosfery wybuchowej w postaci mieszaniny substancji palnej w postaci par, mgieł lub gazów z powietrzem,
 • ciągłe występowanie lub występowanie w długich okresach czasu atmosfery wybuchowej w postaci mieszaniny substancji palnej w postaci par, mgieł i gazów z powietrzem,
 • brak występowania atmosfery wybuchowej w postaci palnych pyłów w normalnych warunkach – jeżeli się pojawiają to rzadko i na krótki okres czasu.
odpowiedź

Które z poniższych materiałów nie doprowadzą do powstania atmosfery zagrożonej wybuchem?

 • pył mąki,
 • zboża,
 • piasek.
odpowiedź

Który związek łączy się z hemoglobiną i może być przyczyną śmiertelnego zatrucia w źle wentylowanych mieszkaniach wyposażonych np. w piecyki gazowe?

 • CO2,
 • CO
 • CH4.
odpowiedź

Wentylacja grawitacyjna to rodzaj:

 • wentylacji naturalnej,
 • wentylacji mechanicznej,
 • wentylacji hybrydowej.
odpowiedź

Jaka procentowa wartość tlenu w powietrzu, którym oddychamy uznawana jest za wartość przy której może dojść do utraty życia?

 • 12%
 • 16%
 • 21%
odpowiedź

Co w Prawie Energetycznym oznacza określenie „odbiorca"?

 • każdego, kto pobiera lub otrzymuje energię bez umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • każdego, kto pobiera lub otrzymuje energie na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 • każdego, kto pobiera energię na podstawie umowy z Urzędem Regulacji Energetyki.
odpowiedź

Przed podjęciem pracy w przestrzeni zamkniętej należy:

 • zbadać atmosferę wewnątrz, omówić sposób wykonywania pracy i postępowanie na wypadek awarii,
 • włączyć światło w pomieszczeniu,
 • zgłosić się do służb bhp.
odpowiedź

Literowe oznaczenie na gaśnicach (A, B, C, D, F) wskazują na:

 • informację o cechach środka gaśniczego,
 • skrót nazwy środka gaśniczego wewnątrz gaśnicy,
 • oznaczenie do gaszenia jakich pożarów służy gaśnica.
odpowiedź

W którym akcie prawnym znajdziemy informację na temat prac wymagających polecenia pisemnego?

 • Ustawa z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
odpowiedź

Czy prace z zakresu zewnętrznej konserwacji śmigieł wirnika eksploatowanej turbiny wiatrowej wymagają polecenia pisemnego?

 • tak, wymagają,
 • nie, nie wymagają,
 • nie jest to określone w przepisach.
odpowiedź

Jakie są wymagania po zakończeniu prac przy urządzeniach energetycznych na polecenie pisemne?

 • kierujący zespołem zgłasza zakończenie prac dopuszczającemu, dopuszczający sprawdza ich wykonanie i czy ze strefy pracy usunięto sprzęt, narzędzia, zbędne materiały oraz opuszczenie strefy pracy przez zespół,
 • kierujący zespołem zgłasza telefonicznie zakończenie prac dopuszczającemu i wraz z zespołem opuszcza strefę pracy,
 • kierujący zespołem po usunięciu ze strefy pracy sprzętu, narzędzi i materiałów opuszcza je wraz z zespołem.
odpowiedź

Czy przy wykonywaniu prac na polecenie pisemne jedna osoba może pełnić zarówno funkcję poleceniodawcy i kierującego zespołem?

 • tak, może zawsze pełnić jednocześnie dwie powyższe funkcje,
 • tak, może, ale tylko wtedy kiedy uzyska upoważnienie pisemne od pracodawcy,
 • nie, nie można łączyć funkcji poleceniodawcy i osoby kierującej zespołem.
odpowiedź

Z jakiego dokumentu wynikają szczegółowe czasookresy wykonywania prac kontrolno-pomiarowych przy urządzeniach elektrycznych?

 • z instrukcji eksploatacji dołączonej przez producenta,
 • z Rozporządzeń Ministra Przemysłu i Handlu,
 • z Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
odpowiedź

W jakich warunkach środowiskowych powinny być wykonywane pomiary?

 • w warunkach identycznych lub zbliżonych do warunków normalnej pracy podczas eksploatacji urządzeń lub instalacji,
 • w warunkach skrajnie niekorzystnych (wilgotność, temperatura),
 • zależy to od rodzaju urządzenia lub instalacji.
odpowiedź

Co powinien zawierać prawidłowo sporządzony protokół z prac kontrolno-pomiarowych?

 • numer i data sporządzenia protokołu, wynik pomiarów, wnioski i zalecenia, spis użytych przyrządów, informacje o uprawnieniach osoby wykonującej pomiary,
 • wystarczający jest wynik pomiarów wraz z konstruktywnymi wnioskami i zaleceniami,
 • wystarczający jest wynik pomiarów i czytelny podpis wykonującego.
odpowiedź

Jak się zapisać na kurs?

Telefonicznie

 1. Wejdź do działu Kontakt
 2. Znajdź numer telefonu: 531 333 663
 3. Zadzwoń i umów się na wybrany kurs

Przejdź do działu kontakt

Przez terminarz szkoleń

 1. Wejdź do działu Terminy szkoleń
 2. Wybierz interesujący Cię kurs na liście szkoleń
 3. Kliknij button "Zapisz się"
 4. Wybierz termin kursu i zakres szkolenia
 5. Wypełnij formularz osobowy
 6. Kliknij button "Wyślij"

Przejdź do terminów szkoleń

Przez kursy online

 1. Wejdź do działu Kursy online
 2. Wybierz kurs z listy
 3. Kliknij button "Dodaj do koszyka"
 4. Wypełnij formularz
 5. Kliknij button "Zamawiam i płacę"
 6. Dokonaj płatności online

Przejdź do kursów online

 

 

 

 

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ