Kursy Zawodowe - Szkolenia i Uprawnienia SEP

Napełnianie i obsługa butli TÜV

Napełnianie i obsługa butli TÜV
Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

1. W spawanych butlach na gazy skroplone (na przykład na propan-butan) występują spoiny wzdłużne i obwodowe butli. Które z nich są bardziej narażone na rozerwanie w przypadku niepożądanego wzrostu ciśnienia w butli?

 • A. Ze względu na stan naprężenia w butli przy ciśnieniu wewnętrznym, bardziej narażone na rozerwanie są spoiny wzdłużne
 • B. Spoiny obwodowe
 • C. Spoiny nie obniżają właściwości wytrzymałościowych butli
 • D. Spoiny wzdłużne powodująwzrost wytrzymałości butli
odpowiedź

2. Jakie przykładowe zagrożenie bezpieczeństwa może spowodować w czasie transportu brak kołpaka ochronnego na zaworze butli bezszwowej na za sprężony (na przykład na tlen)?

 • A. Przy braku kołpaka ochronnego w czasie transportu może nastąpić uszkodzenie zaworu w wyniku uderzenia. Wtedy wypływający pod dużym ciśnieniem gaz (na przykład tlen przy 200 barach) może spowodować niebezpieczne przemieszczanie się butli
 • B. Nie ma wpływu
 • C. Utratę gwarancji na butle
 • D. Może ale tylko dla ciśnienia powyżej 1 bara
odpowiedź

3. Jakie jest zadanie podgrzewacza gazu w reduktorze butli bezszwowej na dwutlenek węgla CO2?

 • A. Elektryczny podgrzewacz gazu ma za zadanie zabezpieczenie korpusu reduktora przed zamarznięciem
 • B. Nie pełni żadnego zadania
 • C. Ma za zadanie utrzymywanie butli w temperaturze otoczenia
 • D. Elektryczny podgrzewacz gazu ma za zadanie zapewnić temperaturę co najmniej 20 °C.
odpowiedź

4. Uprawnienia według jakiej dyrektywy Unii Europejskiej EU musi posiadać jednostka inspekcyjna (na przykład TÜV Rheinland, UDT, BV), której inspektor wykonuje odbiory (legalizacje) butli na gazy sprężone lub skroplone?

 • A. Do odbiorów (legalizacji) butli na gazy skroplone lub sprężone jednostka inspekcyjna musi posiadać uprawnienia (notyfikację) wg dyrektywy o przenośnych zbiornikach transportowych 2010/35/EU (popularnie TPED)
 • B. Do odbiorów (legalizacji) butli na gazy skroplone lub sprężone jednostka inspekcyjna musi posiadać uprawnienia (notyfikację) wg dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 2014/68/EU (popularnie PED)
 • C. Do odbiorów (legalizacji) butli na gazy skroplone lub sprężone jednostka inspekcyjna nie musi posiadać żadnych uprawnień
 • D. Każdy kto posiada odpowiednie wykształecenie zawodowe
odpowiedź

5. Proszę wymienić przypadki kiedy, pomimo terminu badania butli do gazów technicznych, napełniający jest zobowiązany odmówić jej napełnienia?

 • A. Butla jest brudna
 • B. Butla nie ma oznaczenia właściciela lub oznaczenie jest nieczytelne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami i nie ma sprawnego wyposażenia
 • C. Butla jest produkcji pozaeuropejskiej
 • D. Butla jest koloru żółtego
odpowiedź

6. Jakie oznaczenie barwne powinna posiadać butla tlenu?

 • A. Zgodnie z EN 1089-3 dla tleny technicznego obowiązuje kolor niebieski (część cylindryczna), kolor biały z literą N (czasza),
 • B. Zgodnie z EN 1089-3 dla tleny technicznego obowiązuje kolor żółty (część cylindryczna), kolor żółty z literą T (czasza)
 • C. Zgodnie z EN 1089-3 dla tleny technicznego obowiązuje kolor Zielony (część cylindryczna), kolor niebieski z literą N (czasza)
 • D. Zgodnie z EN 1098-1 dla tleny technicznego obowiązuje kolor Niebieski (część cylindryczna), kolor źółty z literą N (czasza)
odpowiedź

7. Co to jest stopień sprężania?

 • A. Stopień sprężania (stosunek sprężania, spręż) sprężarki to iloraz końcowego ciśnienia sprężarki pk i ciśnienia ssania p0
 • B. Stopień sprężania (stosunek pojemności butli) sprężarki to iloraz końcowego ciśnienia ssania p0
 • C. Stopień sprężania sprężarki to suma końcowego ciśnienia sprężarki p k i ciśnienia ssania p0
 • D. Stopień sprężania sprężarki to suma początkowego ciśnienia sprężarki pp i ciśnienia ssania p0
odpowiedź

8. 0°C to ile Kelwinów?

 • A. 273,15 K
 • B. 100 K
 • C. 0 K
 • D. 500 K
odpowiedź

9. Paskal [Pa] to jednostka ciśnienia w układzie SI, która jest równa?

 • A. Stosunkowi siły 1 N działającej na płaską powierzchnię 1 m2
 • B. Stosunkowi prędkości 1 V działającej w czasie 1 s
 • C. Stosunkowi masy 1 kg działającej na płaską powierzchnię 1 m2
 • D. Stosunkowi masy 100 kg działającej na płaską powierzchnię 1 cm2
odpowiedź

10. Co to są F-gazy?

 • A. Są to fluorowane gazy cieplarniane i oznaczają wodorotlen, dwufluoroctan, heksawodorek siarki i inne gazy cieplarniane zawierające wodór, wymienione w załączniku I (Rozporządzenia (WE) NR 530/2021), lub mieszaniny zawierające którąkolwiek z tych substancji
 • B. Są to fluorowane gazy cieplarniane i oznaczają wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory, heksafluorek siarki i inne gazy cieplarniane zawierające fluor, wymienione w załączniku I (Rozporządzenia (WE) NR 517/2014), lub mieszaniny zawierające którąkolwiek z tych substancji
 • C. Są to fluorowane gazy kriogeniczne i oznaczają wodorofluorowęglowodory, perfluorowęglowodory, heksafluorek siarki i inne gazy kriogeniczne zawierające azot, wymienione w załączniku I (Rozporządzenia (WE) NR 112/2010), lub mieszaniny zawierające którąkolwiek z tych substancji
 • D. Są to fluorowane gazy kriogeniczne i oznaczają wodorofluorowęglowy, fluorowęglowodory, fluorek siarki i inne gazy kriogeniczne zawierające azot, wymienione w załączniku II (Rozporządzenia (WE) NR 112/2010), lub mieszaniny zawierające którąkolwiek z tych substancji
odpowiedź

11. Jakimi metodami można wykonać odzysk za pomocą stacji do odzysku czynnika chłodniczego?

 • A. Metodą parową, Metodą cieczowo-parową, Metodą „fill-pull”
 • B. Metodą kapilarną, Metodą ciśnieniowo-opadową, Metodą „push-full”
 • C. Metodą parową, Metodą cieczowo-parową, Metodą „push-pull”
 • D. Metodą ciśnieniową, Metodą cieczowo-parową , Metodą „push-pill”
odpowiedź

12. Co to są mieszanina azeotropowa?

 • A. Jest to gazowa mieszanina ( roztwór) dwóch lub więcej związków chemicznych , która jest w równowadze termodynamicznej z parą nienasyconą powstającą z tej mieszaniny. Skład ciała stałego i gazu jest taki sam. Wykazują poślizgu temperaturowego
 • B. Jest to ciekła mieszanina ( roztwór) 8 związków chemicznych, która nie jest w równowadze termodynamicznej z parą nienasyconą powstającą z tej mieszaniny. Skład pary i cieczy jest taki różny w stosunku 8/10. Nie wykazują poślizgu temperaturowego
 • C. Jest to ciekła mieszanina ( roztwór) dwóch lub więcej związków chemicznych , która jest w równowadze termodynamicznej z parą nasyconą powstającą z tej mieszaniny. Skład pary i cieczy jest taki sam. Nie wykazują poślizgu temperaturowego
 • D. Jest to gazowa mieszanina ( roztwór) 3 lub więcej związków chemicznych , która jest w równowadze termodynamicznej z parą nasyconą powstającą z tej mieszaniny. Skład pary i cieczy jest różny. Nie wykazują poślizgu temperaturowego
odpowiedź

13. Jakie akty prawne obowiązują podczas transportu materiałów niebezpiecznych?

 • A. ADR – umowa dotycząca przewozów materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym oraz RID – umowa dotycząca przewozów materiałów niebezpiecznych koleją
 • B. Ustawa o Dozorze Technicznym
 • C. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych
 • D. Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym
odpowiedź

14. Jakim kolorem jest oznakowana butla z tlenem?

 • A. Dowolny
 • B. Niebieska.
 • C. Niebieska z białym kołnierzem natomiast butla na tlen medyczny ma barwę białą
 • D. Brązowym
odpowiedź

15. Co to jest wiązka butli?

 • A. Zestaw transportowy butli połączonych ze sobą wspólnym kolektorem i razem trwale umocowanych
 • B. Więcej niż 3 butle w jednym koszu
 • C. Więcej niż 1 butla w jednym koszu
 • D. Ciśnieniowe naczynie transportowe spawane o pojemności ponad 150 litrów, nie większej niż 1000 litrów
odpowiedź

16. Co to jest data legalizacji?

 • A. Data legalizacji jest to maksymalny termin do którego możemy butlę napełniać i składa się ona z miesiąca i dwóch ostatnich cyfr roku. Przed datą musi znajdować się znacznik inspektora UDT
 • B. Jest to data po upływie której butla powinna być zutylizowana
 • C. Jest to data zwrotu butli do producenta w celu przeprowadzenia badań
 • D. Jest to data po przekroczeniu której butla nie może być transportowana
odpowiedź

17. Jaka powinna być wysokość znaków na butlach?

 • A. Wysokość znaków wybijanych na butli zależna jest od jej średnicy: - butle o średnicy do 140 mm - wysokość znaków od 2,5mm, - butle o średnicy od 140mm - wysokość znaków od 5mm
 • B. Wysokość znaków powinna wynosić 1/32 średnicy butli
 • C. Wysokość znaków powinna się zawierać pomiędzy 1/32 a 1/50 średnicy butli
 • D. Wysokość znaków powinna umożliwiać ich odczytanie przy normalnym oświetleniu
odpowiedź

18. W jaki sposób powinny być nanoszone oznaczenia?

 • A. Oznaczenia powinny być nanoszone na butle w sposób trwały, metodą wybijania twardym metalem lub grawerowania
 • B. Oznaczenia powinny być nanoszone na butle w sposób trwały za pomocą szablonu
 • C. Oznaczenia powinny być nanoszone na butle w sposób trwały farbami niezmywalnymi
 • D. Oznaczenia powinny być nadrukowane na butle w sposób umożliwiający ich odczytanie w warunkach normalnej eksploatacji butli
odpowiedź

19. Dlaczego wybijamy oznaczenia na górnej części butli?

 • A. Aby nie ścierały by się przy użytkowaniu, transporcie
 • B. Przy produkcji butli metodą kucia, ciągnienia kielich butli ma największą grubość ścianki
 • C. Aby oznakowanie było łatwe do odczytania
 • D. Ze względu na stosowanie kodu barwnego
odpowiedź

20. Czy oznaczenia mogą być zmieniane?

 • A. Oznaczenia mogą być zmieniane tylko za zgodą właściwego organu dozoru technicznego
 • B. Oznaczenia mogą być zmienione przez użytkownika butli
 • C. Oznaczenia na butli mogą być zmienione tylko przez inspektora Inspekcji Budowlanej
 • D. Oznaczenia na butli nie mogą być zmieniane
odpowiedź

21. Co oznacza znak π wybity na butli?

 • A. Znak π oznacza zgodność z wymaganiami Jednostki Notyfikowanej
 • B. Znak π oznacza możliwość napełniania butli różnymi czynnikami
 • C. Znak π oznacza zgodność z dyrektywą unijną 2102/35/UE w sprawie transportowych urządzeń ciśnieniowych
 • D. Znak π oznacza zakaz używania butli poza krajem pochodzenia
odpowiedź

22. Czy butle możemy używać do innych celów?

 • A. Butli nie możemy używać niezgodnie z przeznaczeniem
 • B. Butla może być używana do innych celów jeżeli właściciel wyrazi na to zgodę na piśmie
 • C. Butla może być używana do innych celów pod warunkiem przestrzegania przepisów BHP
 • D. Butla może być używana do innych celów jeżeli nie ma ważnej legalizacji
odpowiedź

23. Gdzie jest podane ciśnienie napełniania?

 • A. Na głowicy butli
 • B. Na ściance zbiornika
 • C. Na dennicy zbiornika
 • D. Na szyjce butli
odpowiedź

24. Czy zawory butlowe powinniśmy chronić kołpakami, jeśli tak to kiedy?

 • A. Zawory butlowe powinniśmy chronić kołpakami podczas magazynowania i transportu
 • B. Zawory butlowe powinniśmy chronić kołpakami podczas transportu po drogach krętych
 • C. Zawory butlowe powinniśmy chronić kołpakami podczas magazynowania w magazynach otwartych
 • D. Zaworów butlowych nie musimy chronić kołpakami podczas magazynowania i transportu
odpowiedź

25. Co to jest waga brutto?

 • A. Jest to waga zbiornika, zaworu i czynnika zawartego w butli
 • B. Jest waga czynnika zawartego w butli
 • C. Jest to waga butli wraz zaworem
 • D. Jest waga samego zbiornika
odpowiedź

26. Jakie oznaczenie dodatkowe powinno się znajdować na butli na gaz skroplony?

 • A. Masa brutto i masa netto
 • B. Ciśnienie napełnienia
 • C. Nazwę wypełniacza
 • D. Masa zaworu
odpowiedź

27. Które akty prawne regulują międzynarodowy transport materiałów niebezpiecznych?

 • A. ADR, RID
 • B. UDT, WDT
 • C. PIP
 • D. NIK
odpowiedź

28. Co to jest butla?

 • A. Ciśnieniowe naczynie transportowe spawane o pojemności ponad 150 litrów, nie większej niż 1000 litrów
 • B. Jednoprzestrzeniowy nieizolowany zbiornik o pojemności od 350cm³ do 150dm³
 • C. Ciśnieniowe naczynie transportowe o pojemności większej niż 150l
 • D. Naczynie izolowane cieplnie o pojemności nie większej niż 500 litrów, przeznaczone do przechowywania i transportowania gazów skroplonych, schłodzonych
odpowiedź

29. Kto powinien sprawdzać szczelność osprzętu?

 • A. Inspektor Dozoru Technicznego
 • B. Operator zbiornika
 • C. Napełniający
 • D. Zakład napełniający podczas napełniania i po napełnieniu zbiorników/butli
odpowiedź

30. Kto jest upoważniony do przeprowadzenia legalizacji butli?

 • A. Tylko inspektor z jednostki uprawnionej ( np. Urzędu Dozoru Technicznego),
 • B. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
 • C. Wykwalifikowany pracownik Zakładu Legalizacyjnego
 • D. Uprawniony inspektor ochrony środowiska
odpowiedź

Jak się zapisać na kurs?

Telefonicznie

 1. Wejdź do działu Kontakt
 2. Znajdź numer telefonu: 531 333 663
 3. Zadzwoń i umów się na wybrany kurs

Przejdź do działu kontakt

Przez terminarz szkoleń

 1. Wejdź do działu Terminy szkoleń
 2. Wybierz interesujący Cię kurs na liście szkoleń
 3. Kliknij button "Zapisz się"
 4. Wybierz termin kursu i zakres szkolenia
 5. Wypełnij formularz osobowy
 6. Kliknij button "Wyślij"

Przejdź do terminów szkoleń

Przez kursy online

 1. Wejdź do działu Kursy online
 2. Wybierz kurs z listy
 3. Kliknij button "Dodaj do koszyka"
 4. Wypełnij formularz
 5. Kliknij button "Zamawiam i płacę"
 6. Dokonaj płatności online

Przejdź do kursów online

 

 

 

 

NOWA CENA
SZKOLENIA
I EGZAMINY
SEP
620 zł
530
ZAPISZ SIĘ